Menu
Obec Opočno
obecOpočno

2/2013 Požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Opočno se na svém zasedání dne 17. 12. 2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Opočno (dále jen „obec“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů zřízenou obcí (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
 2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se ukládá:
 1. zastupitelstvu obce - projednání stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
 2. osobě odborně způsobilé - kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ze strany obce.

 

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

 1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[1])
 2. Každá právnická a podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti, si dle zákona o požární ochraně provede začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí[2]) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona o požární ochraně.
 3. Obec nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
 2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy, či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

 

Článek 5

JSDHO, kategorie, početní stav a vybavení

 

Obec zřizuje dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky JSDHO. Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

 

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 1. Obec zabezpečuje zdroj vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňuje účinný požární zásah. Jedná se o rybník u domu č. p. 3 v obci Opočno na pozemkové parcele číslo 736 v k. ú. Opočno u Loun.
 2. Obec stanoví další zdroj vody k hašení požárů a podmínky jeho trvalé použitelnosti. Jedná se o rybník u domu č. p. 25 v obci Opočno na pozemkové parcele č. 756/2 v k. ú. Opočno u Loun.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je na základě zákona o požární ochraně povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.[3])
 4. Vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 je povinen nenarušovat obcí zřízené odběrné místo k čerpání vody pro hašení požárů.
 5. Dále je vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 povinen oznámit obci:
  1. ve lhůtě nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů,
  2. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.
 6. Zdroje uvedené v odst. 1 a 2 jsou graficky znázorněny v příloze č. 3 této vyhlášky.

 

Článek 7

Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 1. Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů[4]), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ a nachází se v budově Obecního úřadu, Opočno č. p. 62, telefonní č. 415 674 077 (jen v době činnosti obecního úřadu). V době mimo činnost obecního úřadu plní funkci ohlašovny starosta obce na mobilním telefonním č. 607 808 682.
 2. Obec nezřizuje žádná další místa, odkud lze hlásit požár, která by jinak byla trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
 3. K ohlášení požárů lze též využít veřejného telefonního automatu[5]) zřízeného společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s., který se nachází na návsi v obci Opočno. 

 

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „Požární poplach“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
 2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.
 3. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedených v odst. 1 a 2 se požární poplach v obci vyhlašuje přímým voláním „Hoří“.      

 

Článek 9

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu

z požárního poplachového plánu kraje

 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[6]) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád obce, ze dne 24. 9. 2013.

 

Článek 11

Účinnost

 

Vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Jaroslav Chocholouš

místostarosta

Václav Fyman

starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:            18. 12. 2013  

Sejmuto z úřední desky dne:                02. 01. 2014


 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

 

 

Územní odbor Žatec HZS Ústeckého kraje – okres Louny

 

P O Ž Á R N Í

P O P L A C H O V Ý   P L Á N

 

Pro město – obec:                               Opočno

                                                           Opočno

 

Stupeň

Jednotka

 

I.

 

HZS Louny

SDH Hřivice

SDH Tuchořice

 

 

II.

 

SDH Postoloprty

SDH Líšťany

HZS Žatec

SDH Cítoliby

SDH Ročov

SDH Smolnice

SDH Černčice

 

 

 


 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce

 

 

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO

 

 

 

Dislokace

JSDHO

Kategorie JSDHO

 

Počet členů

Minimální počet členů v pohotovosti

Opočno

JPO V

24

0

 

 

 

 

 

B) Vybavení JSDHO

 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Počet kusů

Přenosná motorová stříkačka PS - 12

1

   


 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce

 

 

Grafické znázornění zdroje vody pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 1 vyhlášky:

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění zdroje vody pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 2 vyhlášky:

 

 

 


[1]) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

[2]) § 4 zákona o požární ochraně

[3]§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[4]) § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ohlašovna požárů - místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.

[5]) § 33 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů - „Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, volání, které je bezplatné a které nevyžaduje použití jakéhokoliv platebního prostředku, na čísla tísňového volání. Čísly tísňového volání jsou jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.“

[6]) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, ze dne 20. 7. 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Dnes je 21.5.2024

Svátek má Monika

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den kulturního rozvoje

Zítra má svátek Emil

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den biodiverzity

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
středa 22. 5. déšť 18/13 °C
čtvrtek 23. 5. déšť 19/13 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

Pohled do historie


Obec Opočno
nahoru