Menu
Obec Opočno
obecOpočno

Pravidla pro udělování čestných občanství a ceny obce

Pravidla pro udělování čestného občanství obce a ceny obce „Řád knížete Oldřicha“

Zastupitelstvo obce Opočno schvaluje dne 18. 3. 2014 v mezích ustanovení § 36, § 84 odst. 2 písm. s) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tato pravidla:

Oddíl I. ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE

Článek 1 Základní ustanovení

 1. Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce.[1]
 2. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.[2]
 3. Udílení a odnímání čestného občanství obce je vyhrazeno zastupitelstvu obce.[3]
 4. Čestné občanství obce Opočno (dále jen „obec“) se udílí zpravidla žijícím fyzickým osobám, výjimečně zemřelým.
 5. Pamětní list je hmotným potvrzením obce podepsaným starostou obce o udělení čestného občanství obce.
 6. Úmrtím fyzické osoby udělené čestné občanství obce nezaniká.

Článek 2 Navrhování čestného občanství obce

 1. Návrh na udělení čestného občanství obce může podat kdokoliv.
 2. Návrh na udělení čestného občanství obce by měl obsahovat podrobné odůvodnění zásluh navrhované osoby o rozvoj obce.
 3. Pokud návrh na udělení čestného občanství obce neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 2, provede zastupitelstvo obce vlastní šetření, tak aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.[4]
 4. Jedná-li se o žijící fyzickou osobu, pokusí se obec získat před rozhodnutím o udělení čestného občanství obce její vyjádření k návrhu na udělení čestného občanství obce, a to rovněž tak, aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.[5]

 

Článek 3 Udílení čestného občanství obce žijící fyzické osobě

 1. Udělení čestného občanství obce žijící fyzické osobě je završeno zápisem do Kroniky obce a předáním pamětního listu.
 2. Pamětní list předává starosta zpravidla na zasedání zastupitelstva obce nebo při jiné slavnostní příležitosti.
 3. Nemůže-li se čestný občan obce dostavit k osobnímu předání pamětního listu, bude mu zaslán poštou.
 4. Není-li možné pamětní list předat, nebo čestný občan obce převzetí pamětního listu odmítne, uloží se pamětní list na obecním úřadu obce.

Článek 4 Udílení čestného občanství obce zemřelé fyzické osobě

 1. Udělení čestného občanství obce nežijící fyzické osobě je završeno zápisem do Kroniky obce a předáním pamětního listu osobě blízké[6].
 2. Pamětní list předává starosta zpravidla na zasedání zastupitelstva obce nebo při jiné slavnostní příležitosti.
 3. Nemůže-li se osoba blízká dostavit k osobnímu předání pamětního listu, bude jí zaslán poštou.
 4. Není-li možné pamětní list osobě blízké předat, nebo taková osoba převzetí pamětního listu odmítne, uloží se pamětní list na obecním úřadu obce.

Článek 5 Trvání a odnímání čestného občanství obce

 1. Úmrtím fyzické osoby udělené čestné občanství obce nezaniká. Zanikají pouze oprávnění z čestného občanství obce vyplývající.
 2. Udělené čestné občanství obce může zastupitelstvo obce odejmout v mimořádných případech, zejména pokud čestný občan obce zvláště závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právního řádu.
 3. Návrh na odnětí čestného občanství obce by měl obsahovat podrobné odůvodnění dle odst. 2.
 4. Pokud návrh na odnětí čestného občanství obce neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 3, provede zastupitelstvo obce vlastní šetření, tak aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.[7]
 5. Má-li být rozhodováno o odnětí čestného občanství obce žijící osoby, vyzve se takový čestný občan obce k vyjádření svého stanoviska[8], tak aby bylo o věci rozhodnuto v zákonných lhůtách.[9]
 6. Odnětí čestného občanství obce je završeno zápisem do Kroniky obce o odnětí čestného občanství obce.

 

Oddíl II. CENA OBCE „ŘÁD KNÍŽETE OLDŘICHA“

Článek 6 Základní ustanovení

 1. Obec může udělit cenu obce.[10]
 2. Cena obce je nazvána „Řád knížete Oldřicha“ (dále jen „řád“).
 3. Popis řádu je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel.
 4. Udílení a odnímání řádu je vyhrazeno zastupitelstvu obce.[11]
 5. Řád se udílí fyzickým osobám, právnickým osobám nebo kolektivům bez právní subjektivity (dále jen „vyznamenaný“)
  1. a)za významnou dlouholetou spolupráci s obcí, její propagaci, za rozvoj vztahů obce s veřejností, orgány veřejné správy anebo spolky, fundacemi nebo ústavy,[12]
  2. za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce v kulturně-společenské nebo sportovní oblasti,
  3. jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot obce.
 6. Písemné osvědčení je hmotným potvrzením obce o udělení řádu. Vzor písemného osvědčení obsahující barevné vyobrazení medaile, barevný znak a text „Obec Opočno uděluje Řád knížete Oldřicha stříbrný pořadové číslo 001 – xxx, označení vyznamenaného (jméno, název), V Opočně dne ..., podpis starosty“, které je vytištěno na béžovém papíru formátu A4, je uveden v příloze č. 2 těchto pravidel.

Článek 7 Navrhování vyznamenaných

 1. Návrh na udělení řádu může podat kdokoliv.
 2. Návrh na udělení řádu vyznamenanému by měl obsahovat podrobné odůvodnění dle čl. 6 odst. 5.
 3. Pokud návrh na udělení řádu neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 2, provede zastupitelstvo obce vlastní šetření, tak aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.[13]

Článek 8 Udílení řádu

 1. Udělení řádu je završeno zápisem do Kroniky obce a předáním řádu s písemným osvědčením.
 2. Řád s písemným osvědčením předává starosta u příležitosti připomenutí si setkání Oldřicha a Boženy u brodu na potoce Hasina (za přítomnosti osoby představující knížete Oldřicha), při státním svátku 28. října nebo při jiné slavnostní příležitosti.
 3. Za kolektiv přejímá jeden řád s jedním písemným osvědčením kolektivem vybraná osoba.
 4. Nemůže-li se vyznamenaný dostavit k osobnímu předání řádu, bude mu spolu s písemným osvědčením zaslán poštou; u kolektivu vybrané osobě dle odst. 3 nebo jiné osobě z kolektivu, jejíž adresa je známa.
 5. Není-li možné řád předat, nebo vyznamenaný převzetí řádu odmítne, uloží se řád spolu s písemným osvědčením na obecním úřadu obce.

Článek 9 Odnímání řádu

 1. Udělený řád lze vyznamenanému odejmout v mimořádných případech, zejména pokud se vyznamenaný zvláště závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právního řádu.
 2. Návrh na odnětí řádu by měl obsahovat podrobné odůvodnění dle odst. 1.
 3. Pokud návrh na odnětí řádu neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 2, provede zastupitelstvo obce vlastní šetření, tak aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.[14]
 4. Má-li být rozhodováno o odnětí řádu žijícímu nebo stále existujícímu vyznamenanému, vyzve se takový vyznamenaný k vyjádření svého stanoviska[15], tak aby bylo o věci rozhodnuto v zákonných lhůtách.[16]
 5. Odnětí řádu je završeno zápisem do Kroniky obce o odnětí řádu.

Oddíl III. ÚČINNOST

Článek 10

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

 

……………………………….

……………………………….

Jaroslav Chocholouš
místostarosta

Václav Fyman
starosta

 

 

Příloha č. 1 pravidel pro udělování čestného občanství obce a ceny obce „Řád knížete Oldřicha“

Technický popis řádu

Řád zhotovený v jednom barevném provedení se skládá z medaile na řádové stuze a řádové stužky.

Medaile průměr 35 mm, oboustranně ražená, francouzské stříbro stírané. Na líci medaile je emblém hlavy Oldřicha a nápis „kníže Oldřich z rodu Přemyslovců - za věrnost a odvahu“, na rubu medaile znak obce Opočno, text „obec Opočno“ a pořadové číslo řádu. Výrobcem je Zanokov, spol. s r.o., Jablonec n. Nisou, kde je uložena raznice.

Medaile je připojena na řádovou stuhu šíře 38 mm – acetát, tištěná, 15:8:15 - červená Process RED: bílá WHITE: azurová Process Blue.

Stužka 38/13mm s miniaturou, na které je znak Opočna, o průměru 8mm v povrchové úpravě, s brožovou mechanikou.

Vše je uloženo v modré etuji na tmavomodrém polštářku.

grafická část – „ilustrativní zobrazení medaile, řádové stuhy a stužky“ (neodpovídají skutečnosti 1:1, skutečné rozměry jsou uvedeny výše)

Příloha č. 2 pravidel pro udělování čestného občanství obce a ceny obce „Řád knížete Oldřicha“

 

 
   

 

 

 

 


 • [1] ustanovení § 36 odst. 1 věty první zákona o obcích
 • [2] ustanovení § 36 odst. 1 věty druhé zákona o obcích
 • [3] ustanovení § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích
 • [4] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
 • [5] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
 • [6] § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“)
 • [7] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
 • [8] zejména osobně na zasedání zastupitelstva obce, popř. jakýmkoliv jiným vhodným způsobem
 • [9] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
 • [10] ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obcích
 • [11] ustanovení § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích
 • [12] zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • [13] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
 • [14] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
 • [15] zejména osobně na zasedání zastupitelstva obce, popř. jakýmkoliv jiným vhodným způsobem
 • [16] např. ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 12.7.2024

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
prudký déšť 28 °C 18 °C
sobota 13. 7. déšť 25/16 °C
neděle 14. 7. jasno 26/14 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 30/17 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat

Pohled do historie


Obec Opočno
nahoru