Menu
Obec Opočno
obecOpočno

1/2020 o poplatku ze psů

OBEC OPOČNO

ZASTUPITELSTVO OBCE OPOČNO

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Opočno se na svém zasedání dne 25. června 2020 usneslo usnesením č. 25/2020 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

  1. Obec Opočno zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
  2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1])

Článek 2

Předmět poplatku a poplatník

  1. Předmět poplatku upravuje zákon.[2])
  2. Poplatníka vymezuje zákon.[3])

Článek 3

Ohlašovací povinnost

  1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li důvod osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
  2. Obsah ohlášení upravuje zákon.[4])
  3. Postup při změně[5]) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.[6])
  4. Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.[7])

Článek 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 

za jednoho psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)

ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

50 Kč

50 Kč

b)

z jiného psa, než je uvedený v písm. a)

50 Kč

100 Kč

Článek 5

Osvobození

Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.[8])

Článek 6

Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
  2. V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 6. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 3 měsíců od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, ze dne 27. 9. 2011.

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

……………………………….

……………………………….

Lenka Valsová

místostarostka

Ing. Antonín Gorschenek

starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.6.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 12.7.2020


[1]) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.)

[2]) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.); § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích (V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.); § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích (Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Pro výpočet poměrné výše poplatku platí obdobně odstavec 3.)

[3]) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky.); § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.)

[4]) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (včetně např. důvodů osvobození, pokud existují již v okamžiku podání ohlášení).

3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.)

[5]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[6]) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.)

[7]) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.)

[8]) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.)

OZV 1-2020 poplatek za psy

OZV 1-2020 poplatek za psy.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76,5 kB

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 12.7.2024

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
prudký déšť 28 °C 18 °C
sobota 13. 7. déšť 25/16 °C
neděle 14. 7. jasno 26/14 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 30/17 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat

Pohled do historie


Obec Opočno
nahoru