Menu
Obec Opočno
obecOpočno

1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Opočno se na svém zasedání dne 24. 3. 2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Opočno touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).[1])
 2. Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Opočno (dále jen „správce poplatku“).[2])

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení a umístění skládek.[3])
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[4])

 

Čl. 3

Veřejné prostranství

 

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství[5]) vymezených v příloze této vyhlášky.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné provést ohlášení z jiného objektivního důvodu[6]), je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.


 

 1. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[7])
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[8]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[9])

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1. za provádění výkopových prací .............................................................  5,- Kč,
 2. za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ...............  5,- Kč,
 3. za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb .................  5,- Kč,
 4. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje .......................  5,- Kč,
 5. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb .........................  5,- Kč,
 6. za umístění stavebního zařízení ..............................................................  1,- Kč,
 7. za umístění reklamního zařízení .............................................................  1,- Kč,
 8. za umístění skládek ................................................................................  5,- Kč.

.

Čl. 6

Osvobození

 

Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.[10])

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný:
 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů (včetně) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději do 15 dnů od započetí užívání veřejného prostranství,
 3. přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za první rok do 15 dnů od započetí užívání veřejného prostranství a v dalších kalendářních letech do 15. ledna příslušného kalendářního roku.
 1. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 


 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 27. 9. 2011.

 

Čl. 9

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

...............................................

Ondřej Dvořák

místostarosta

Václav Fyman

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         25. 3. 2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:             10. 4. 2015              


 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zpoplatněné veřejné prostranství (vše v katastrálním území Opočno u Loun):

 

p. p. č. 836/21

p. p. č. 837/1

p. p. č. 835/1

p. p. č. 835/3

p. p. č. 770/1

p. p. č. 843/1

p. p. č. 735

p. p. č. 720/5

p. p. č. 721/24

 

 

 

[1]) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4]) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]) § 34 zákona o obcích

[6]) např. neočekávatelné zahájení užívání ve večerních hodinách (např. provádění výkopových prací z důvodu havárie inženýrských sítí)

[7]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[8]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[9]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10]) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 12.7.2024

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
prudký déšť 28 °C 18 °C
sobota 13. 7. déšť 25/16 °C
neděle 14. 7. jasno 26/14 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 30/17 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat

Pohled do historie


Obec Opočno
nahoru