Menu
Obec Opočno
obecOpočno

1/2012 o poplatku za odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Opočno se na svém zasedání dne 20. listopadu 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Opočno (dále jen „Obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

 2. Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Opočno (dále jen „správce poplatku“).2)

 3. Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku.

Čl. 2

Poplatník

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.3)

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do  30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.

 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.4)

 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení5), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6)

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku pro  poplatníka činí 500,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:

  1. z částky 250,- Kč a

  2. z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů Obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

 2. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.

 3. Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.7)

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 4.  příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 15. dne měsíce, který bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nebo zaniklo osvobození).

 

 

Čl. 6

Osvobození

 

Od poplatku se osvobozují poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích zdržující se mimo území Obce déle než 12 po sobě jdoucích měsíců.

 

 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27. 9. 2011.

 

Čl. 8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Václav Fyman

místostarosta

Jaroslav Richter

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11. 2012

 

Sejmuto z úřední desky dne: 6.12. 2012

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

 

 1. skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 51.137,- Kč;

 

 1. počet osob (poplatníků) 143;

 

 1. rozúčtování nákladů: 51.137,- Kč / 143 osob = 357,- Kč/osobu.

 

 

 

 

1) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích

2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

3) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí:

 1. fyzická osoba,

 1. která má v obci trvalý pobyt,

 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“

 

4) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá).

(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

5) včetně zániku poplatkové povinnosti

6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 12.7.2024

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
prudký déšť 28 °C 18 °C
sobota 13. 7. déšť 25/16 °C
neděle 14. 7. jasno 26/14 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 30/17 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat

Pohled do historie


Obec Opočno
nahoru