Menu
Obec Opočno
obecOpočno

1/2011 o poplatku ze psů

zde si můžete vyhlášku stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Opočno se na svém zasedání dne 27.9.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Opočno touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

 2. Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Opočno (dále jen „správce poplatku“).2)

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Opočno.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3)

 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na  osvobození.

 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5)

 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení6), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7)

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 

 

Za prvního psa

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) ze psa

50,- Kč

        100,- Kč

b) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu

  50,- Kč

          50,- Kč

Čl. 7

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem8), a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 6.  příslušného kalendářního roku je poměrná výše poplatku dle čl. 4 odst. 2 splatná do 3 měsíců od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 8

Osvobození od poplatku

Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.9)

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve  správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10)

 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.11)

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o místních poplatcích, ze dne 15. 9. 2009.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

……………………………….

……………………………….

Václav Fyman

místostarosta

Jaroslav Richter

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.9.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 14.10.2011


1) § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích

2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

3) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

4) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. stáří, počet psů).“

6) včetně zániku poplatkové povinnosti

7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

8) § 163 odst. 3 daňového řádu

9) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.“

10) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Dnes je 21.5.2024

Svátek má Monika

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den kulturního rozvoje

Zítra má svátek Emil

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den biodiverzity

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
středa 22. 5. déšť 18/13 °C
čtvrtek 23. 5. déšť 19/13 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

Pohled do historie


Obec Opočno
nahoru